Regulamin newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Niniejszy dokument (dalej również „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez PPO PP z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000029545, NIP: 7560003397, Regon: 000319428 (zwanym dalej: „Usługodawca”).

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Korzystanie z usługi Newsletter wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa, (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies, (5) ważny, aktywny adres e-mail.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 

Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy obejmuje:

Otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,

Otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.sklep.ppo.pl (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych, dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności nowości oraz dedykowanych ofert promocyjnych,

Otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemw wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach rabatach i akcjach marketingowych.

Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

Udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w tym w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem,

Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona). Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.

Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

Podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,

Niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy,

Korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nienaruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Usługodawca, aby zapewnić prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Usługobiorcy, może zapoznawać się z Jego preferencjami, np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza on Serwis oraz czy i jakie produkty kupuje.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.

Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia

Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać pisemnie na adres: ul. Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

Ani Usługodawca, ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba, że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty pięciuset złotych.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Serwisu.

Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

Zmiana przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę ze siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt. IV powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca narusza postanowienia pkt. II ust. 4 lit. C Regulaminu.

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

Zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprze publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem www.sklep.ppo.pl i obowiązuje od dnia 1.01.2021

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Utrwalanie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.