Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Definicje
  1. 1.  Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: e-sklep@ppo.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
  2. 2.  Sprzedawca - PPO PP z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 25, KRS 0000029545.
  3. 3.  Konsument - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot działalności nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. 4.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której prawo przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. 5.  Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
  6. 6.  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. 7.  Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.
  8. 8.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia
   i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. 9.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. 10.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  11. 11. Konto - konto Klienta Sklepu, zawierające dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  12. 12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, zapewniający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym rodzaju i ilości Produktów.
  13. 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. 14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  15. 15.  Użytkownik - podmiot korzystający ze Sklepu do czasu zalogowania się do Konta
   w Sklepie.
  16. 16.  Informacje handlowe - informacje o Produktach wyświetlane w Sklepie, w tym informacje o cechach Produktu, jego cenie brutto, dostępności Produktu – na etapie przed zalogowaniem do Konta lub dodaniem do Koszyka; Informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  17. 17.  Cena – cena jednostkowa brutto za Produkt podana w polskich złotych.
  18. 18.  Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  19. 19.  Każda zmiana niniejszego Regulaminu umieszczana jest na stronie internetowej Sklepu. Klienci Sklepu otrzymują droga elektroniczną, na podany adres e-mail, powiadomienie o zmianie niniejszego Regulaminu.

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą:
  1. 1.  Adres Sprzedawcy:  Polska, 47-100 Strzelce Opolskie, ul Dworcowa 25.
  2. 2.  Adres e-mail Sprzedawcy: e-sklep@ppo.pl

                      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 80 1090 2239 0000 0005 7600 0014

 1. 3.  Numery telefonów, dostępne w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00:

               tel. +48 77 40 49 451, kom. +48 514 100 891.

 1. Informacje Ogólne. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu przez Użytkownika lub Klienta.
  1. 1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
  2. 2.  Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
  3. 3.  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Internet Explorer 11 lub wyższej, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji
   2. Rozdzielczość ekranu minimum 1024x768.
   3. Włączona obsługa plików „cookies”.
   4. Zainstalowany program FlashPlayer
   5. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  4. 4.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego, wprowadzeniem w kraju lub części kraju stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczna Klienta.
  5. 5.  Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  6. 6.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga założenia Konta
  7. 7.  Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
  8. 8.  Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

 1. Zakładanie Konta
  1. 1.  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga założenia Konta.
  2. 2.  Konto można założyć w każdej chwili.
  3. 3.  Założenie Konta nie wymaga jednoczesnego dokonania zakupu Produktu.
  4. 4.  Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji i podać wymienione tam dane konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży.
  5. 5.  Warunkiem założenia Konta jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego i Polityką Prywatności oraz wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki Prywatności - w formie wskazanej w Formularzu rejestracji.
  6. 6.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  7. 7.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu Klienta i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  8. 8.  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez opłaty i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
  9. 9.  Po założeniu Konta Klient ma możliwość składania Zamówienia.
  10. 10. Konto dostępne jest tylko dla osób, które zalogują się do niego podając login i hasło.
  11. 11.  Klient może zmieniać hasło.

 

 1. Zasady składania Zamówienia
  1. 1.  W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu.
  2. 2.  Po zalogowaniu wybrać Produkt do Koszyka, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.
  3. 3.  Klient wskazuje rodzaj Produktu, jego ilość, adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, rodzaj przesyłki (gabaryt lub opakowanie).
  4. 4.  Sprzedawca może wskazać w opisie danego Produktu w Sklepie okres oczekiwania na jego dostawę lub inne okoliczności dotyczące dostępności tego Produktu.
  5. 5.  Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
  6. 6.  Po dokonaniu wyboru Produktu do Koszyka i podaniu danych niezbędnych do zrealizowania jego dostawy Klient klika przycisk „zamawiam i płacę”.
  7. 7.  Klient wybiera jeden ze sposobów płatności ceny brutto na wskazane w  przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie konto bankowe.
  8. 8.  Klient może wybrać płatność: płatność elektroniczna, płatność przelewem na konto bankowe.
  9. 9.  Nie jest możliwe skorzystanie przez Klienta z płatności pobraniowej przy odbiorze przesyłki.

 

 1. Umowa Sprzedaży
  1. 1.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu i po potwierdzeniu przez Sprzedawcę  przyjęcia tego Zamówienia.
  2. 2.  Po założeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. Moment przesłania tej wiadomości jest momentem zawarcia umowy sprzedaży.
  3. 3.  Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówione Produkty w terminie  do 5 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży (potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę).
  4. 4.  W przypadku nie otrzymania przez Sprzedawcę  w terminie płatności od Klienta Zamówienie Klienta zostaje anulowane.
  5. 5.  Zakupiony przez Klienta Produkt zostaje jemu wysłany przez Sprzedawcę w formie wybranej przez Klienta w Formularzu zamówienia.
  6. 6.  Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (wpłynięcia na rachunek bankowy pełnej  kwoty płatności).
  7. 7.  Dostawa zakupionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 1. Odstąpienie od umowy. Odpowiedzialność za wady.
  1. 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu umieszczony jest odrębnie na stronie internetowej Sklepu.
  2. 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych
   w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
  3. 3. Bieg terminu na odstąpienie Konsumenta od Umowy Sprzedaży (umowa zawarta na odległość) rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
  4. 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub inny adres wskazany na stronie internetowej Sklepu wraz ze złożonym Sprzedawcy oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
  5. 5. Odstępując od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi we własnym zakresie koszty zwrotu Produktów.
  6. 6. W przypadku zakupu przez Konsumenta obuwia, nie podlega zwrotowi przez Konsumenta Produkt przez niego używany.
  7. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę tę uważa się za niezawartą.
  8. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o tym odstąpieniu, kwotę płatności za zakupione Produkty, dokonaną przez Konsumenta, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt dostawy pokrył Konsument) objętych odstąpieniem.
  9. 9. Zwrot płatności Konsumentowi odbywa się przelewem na wskazane w formularzu odstąpienia od umowy konto bankowe.
  10. 10. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży,  do czasu otrzymania zwróconego Produktu.
  11. 11. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści (co najmniej wskazanie zauważonych wad Produktu).
  12. 12. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca umieścił wzór formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Sklepu.
  13. 13. Reklamacja rozpatrywana jest w trybie, sposobie i terminie określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
  14. 14. W przypadku Konsumenta reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja Konsumenta nie zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w tym terminie, uważa się żądanie reklamacyjne Konsumenta za uzasadnione.
  15. 15. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej oraz jej treść zawarte są przy opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.
  16. 16. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
  17. 17. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Dane osobowe.
  1. 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
  2. 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   5. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM.
  4. 4. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Klienta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. 5. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę
  7. 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
  8. 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sklep.ppo.pl , zakładka Polityka Prywatności.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
  2. 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
  3. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2021r.
  4. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Odstąpienie od umowy - zwrot/wymiana.pdf